අපි 2001 වසරේ සිට ලොව වර්ධනය උදව්
පිටුව සොයා ගැනීමට නොහැකි විය, මුල් පිටුව පිල්ලා කරුණාකර