موږ سره مرسته له 2001 کال راهیسې په نړۍ کې د ودې
مخ و نه موندل، لطفا کور Back