ພວກເຮົາຊ່ວຍໂລກຈະເລີນເຕີບໂຕຕັ້ງແຕ່ປີ 2001
ຫນ້າບໍ່ພົບ, ກະລຸນາກັບຄືນໄປບ່ອນທໍາອິດ